RPH


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran                          :           Matematik
Kelas                                         :           4 Berlian
Tarikh                                       :           19 Januari 2011
Hari                                          :           Rabu
Masa                                       :           9.00-10.00pagi (60 minit)
Bilangan murid                       :           24 orang
Topik/Tajuk                            :           Nombor Bulat
Bidang pembelajaran             :           Pendaraban nombor sehingga 100 000
Objektif pembelajaran             :           Darab 2 nombor dengan hasil darab tertinggi hingga 
                                                            100 000
Hasil pembelajaran                  :           Di akhir pembelajaran ini, diharapkan murid dapat :
                                          A         Menguasai Isi Kandungan
                                                   1. Mendarab nombor menggunakan kaedah bentuk
                                                       lazim,kira cepat
                                          B         Membina Kemahiran Saintifik, Berfikir,dan Strategi  
                                                     Berfikir
                                                1 Mendarab nombor menggunakan kaedah kira 
                                                   cepat, iaitu bagi darab melibatkan nombor 10,100
                                                   dan 1000.
                                           C       Mengamalkan sikap Saintifik dan Nilai Murni
                                        1.Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti
                                           berkumpulan serta bekerjasama untuk
                                           mendapatkan jawapan.
Konsep/prinsip/hukum/teori      :           Bentuk lazim,kira cepat
Pengetahuan sedia ada             :           Murid telah mempelajari konsep pendaraban
                                                            nombor ketika di tahap satu, di mana pendaraban
                                                              ialah operasi tambah berulang-ulang yang hasilnya
                                                              dikenali sebagai hasil darab.

Bahan,peralatan dan bahan sumber       : Kad imbasan,kad soalan ,lembaran kerja
                                                              individu,kad soalan berkumpulan.

Langkah berjaga-jaga                           : Memastikan murid menulis sifir sebelum
                                                              menjawab satu-satu soalan bagi mengelakkan
                                                              kesilapan mengira.
FASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
NOTA
AKTIVITI     GURU
AKTIVITI  MURID
SET INDUKSI
Permulaan/
Mencungkil idea
(+ 5minit)
Mengimbas kembali konsep darab
Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid dengan menggunakan teknik soal jawab.Mencungkil idea murid berdasarkan konsep operasi darab.
Cth: 6 x 4 =__________
(rujuk Kad Imbasan- Lampiran 1)
Murid memberikan respon dengan menjawab soalan yang diberikan secara lisan.
Strategi/teknik:
Penyoalan menyeluruh kelas (Pembelajaran Konstruktivisme)
BBM :
Kad Imbasan
LANGKAH 1
Menstruktur/menstruktur semula
(+ 40 minit)
Mendarab nombor 3digit dengan
a)100
b) nombor 2digit
Menggunakan kaedah kira cepat dan bentuk lazim
Guru menunjukkan soalan kepada murid dan membantu murid mendapatkan jawapan.(rujuk Kad Soalan guru-lampiran 2).
·         455 x 100
     =_________
·         604 x 26
=________

Guru membantu murid mendapatkan jawapan menggunakan kaedah  kira cepat dan bentuk lazim.
·         455 x 100
= 45 500 #
 
 
Kira cepat: (dengan cara menulis semula nombor ,kemudian menambah 2 digit kosong dihujung nombor tersebut.)


6 0 4
               x   2 6  
                  3  6  2 4
          +  1  2 0  8  0
              1  5  6  0 4 #
Guru menggunakan kaedah bentuk lazim,di mana selepas digit pertama didarab dengan nombor,guru menyarankan kpd murid agar menanda digit itu sebagai peringatan bahawa digit tersebut sudah didarab.

Guru bersama murid membincangkan jawapan soalan dilembaran kerja.
*Murid yang menguasai meneruskan fasa aplikasi idea,murid yg tidak,dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil.
Murid mendengar penerangan yang guru berikan dan mengaplikasikan kaedah yang guru tunjukkan ketika menjawab soalan dalam lembaran kerja (rujuk Lembaran kerja- lampiran 3)

Aktiviti Pemulihan:
Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil.
Strategi/teknik:
Pembelajaran Masteri
BBM :
Kad Soalan guru,lembaran kerja
NILAI:
Penglibatan aktif
LANGKAH 2
Aplikasi Idea
(+ 10minit)
Aktiviti  berkumpulan
·         Guru  mengedarkan  kad soalan untuk 6 kumpulan yang terdiri dari 4 orang murid bagi setiap kumpulan.Setiap kumpulan terdiri dari murid bijak,sederhana dan lemah.
(Kad Soalan berkumpulan-rujuk Lampiran 4-setiap kumpulan mendapat soalan yang sama)
·      Guru menetapkan masa selama 5 minit untuk murid menjawab.
·      Guru memeriksa jawapan setiap kumpulan.·      Murid dalam kumpulan bekerjasama dalam mendapatkan jawapan.Murid bijak membantu murid lemah menyelesaikan jawapan.

·      Ketua kumpulan membentangkan jawapan yang diperolehi di papan putih.
Strategi/teknik:
Pembelajaran Masteri
BBM :
Kad Soalan berkumpulan
NILAI:
Penglibatan aktif,menghargai masa,bekerjasama
REFLEKSI/
PENUTUP
(+ 5 minit)
Penutup /rumusan pembelajaran hari ini
Guru menekankan kembali prinsip pendaraban menggunakan kaedah kira cepat dan bentuk lazim.Guru memberikan masa kepada murid yang ingin bertanya bagi yang menghadapi persoalan berkaitan operasi darab.

Guru mengedarkan lembaran kerja-aktiviti pengukuhan untuk murid jawab di rumah.(rujuk lampiran 5).Murid menggunakan peluang masa yang diberikan untuk bertanya kepada guru.
Strategi/teknik:
Penyoalan menyeluruh kelas (Pembelajaran Konstruktivisme)

BBM:
Lembaran Kerja -Aktiviti pengukuhan